Stały nadzór BHP i p.poż dla firm

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają odpowiednie wymagania - w związku z powyższym jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W ramach tej usługi proponujemy Państwu między innymi:

 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP;
 • audyty stanu BHP;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP;
 • doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP;
 • udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

Usługi wykonujemy w ramach

·  umów o stałej współpracy;

·  jednorazowych zleceń.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).