Usługi

Oferujemy Państwu opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która jest podstawowym dokumentem w zakresie bezpieczeństwa zakładu pracy.

Przygotowanie takiej instrukcji jest obowiązkiem wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Dokument ten powinien się znaleźć w niemal wszystkich obiektach przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, internaty, przedszkola itp. oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz budynkach inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę to gwarancja otrzymania dokumentu na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej to dyplomowani oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, których kwalifikacje oraz imponujące doświadczenie zawodowe sprawiają, że każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą opracujemy, spełniać będzie wymogi prawne oraz spotka się z pozytywną oceną Straży Pożarnej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla waszego obiektu oraz wyceny to prosimy o kontakt.

Posiadamy duże doświadczenie, a jednocześnie oferujemy rozsądne ceny!

Szczegółowy zakres oferty :


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana będzie do specyfiki obiektu oraz prowadzonych procesów technologicznych w Państwa instytucji. Opracowana instrukcja zawierać będzie następujące elementy:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
  • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
  • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi.
    plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji , wskazania rejonów dla ewakuowanych, itp.)


Poprawne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu oraz wglądu do dokumentów dot. projektu budowlanego obiektu, projektów instalacji wykonanych w obiekcie oraz innych materiałów dotyczących spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

PODSTAWA PRAWNA:
§6.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).