Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą dotyczącą szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści to dyplomowani oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, którzy gwarantują niezwykle interesujące wykłady audio-wizualne poparte olbrzymim doświadczeniem oraz praktycznymi przykładami z pracy zawodowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również dowiedzą się jak rozwija się pożar oraz jak należy postępować w obliczu jego zagrożenia. 

Dodatkowo proponujemy Państwu przygotowanie i przeprowadzenie prób ewakuacyjnych personelu z budynku oraz organizowanie i nadzorowanie obowiązkowych ćwiczeń ewakuacyjnych dokonywanych z Państwową Strażą Pożarną. W części praktycznej szkolenia proponujemy Państwu zapoznanie się z różnymi typami gaśnic dostosowanymi specjalnie do warunków technicznych panujących w zakładzie pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnioną możliwość sprawdzenia w praktyce jak działa podręczny sprzęt gaśniczy oraz jak należy reagować na pierwsze symptomy pożaru.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie kierowane jest zarówno do pracodawców jak i pracowników.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej […] właściciel, zarządca lub użytkownik bu­dynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: [...] zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Jednocześnie art.104 § 1 pkt. 8 ustawy Kodeks pracy stanowi, że pracodawca, u którego istnieje obowiązek utworzenia regulaminu pracy [...] powinien ustalić w szczególności: [...] obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej [...].

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie zaznajomić zarówno pracodawców jak i pracowników z wymaganymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej panującymi w zakładzie pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi i stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego, a także przeprowadzania sprawnej ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia w postaci pożaru.

Tematyka szkolenia:

 • Współczesne pojęcie ochrony przeciwpożarowej w świetle przepisów prawych oraz jej organizacja w zakładzie pracy.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu fizykochemii spalania oraz teorii pożarów.
 • Elementy składowe systemu przeciwpożarowego.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru.
 • Sposoby alarmowania na wypadek powstania pożaru.
 • Rozmieszczenie i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przewidziane sposoby ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru.
 • Sposoby postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 • Zapoznanie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Organizacja szkolenia zakłada dwie części:

 • Część teoretyczna w postaci wykładu z użyciem narzędzi audio-wizualnych.
 • Część praktyczna, w której uczestnicy wykorzystując zdobytą wiedzę biorąc udział w gaszeniu symulowanego pożaru.

Miejsce szkolenia:

 • Terminy i miejsca przeprowadzenia szkolenia uzgadniane są z bezpośrednio z zainteresowanymi stronami. Szkolenia mogą odbywać się w wybranym przez Państwa zakładzie pracy oraz w siedzibie naszej firmy.

Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez przepisowe zapoznanie pracowników z wymaganiami przeciwpożarowymi panującymi na terenie zakładu pracy oraz zdobycie prze nich wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Otrzymanie stosownego zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia przez uczestnika szkolenia.
 • Uczestnicy w części praktycznej szkolenia gaszą prawdziwy ogień stosując podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ich zakładu pracy.
 • Do klienta dojeżdżamy z własnym zestawem gaśnic oraz zapewniamy pokrycie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją użytego w szkoleniu sprzętu.